Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018 13:55

Υποβολή Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη Κύριο

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή. Συνεπικουρείται από έξι Βοηθούς Συνηγόρους οι οποίοι εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών Κύκλων της Αρχής: α) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β) Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας, γ) Κύκλος Ποιότητας Ζωής, δ) Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, ε) Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, στ) Kύκλος Ισότητας των Φύλων.

Διευκρινίσεις για την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων

ΑΠΟ 26-03-2014

Με μία σειρά ερωτήσεων –απαντήσεων που μεταξύ άλλων καλύπτουν το εύρος εφαρμογής της νέας ρύθμισης για κατάργηση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων στο Δημόσιο, το νέο τρόπο υποβολής εγγράφων, αλλά και τις υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων απέναντι στους πολίτες, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δίνει «οδηγίες» για το νέο καθεστώς που ισχύει.

Ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπου, μεταξύ των λοιπών ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS