Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018 13:55
Σπύρος Σακαλής

Δ/ντης ΕΠΑΣ
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής του ΕΚΔΔΑ στην εισαγωγική εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Δ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χορήγηση άδειας ανατροφής και σε άνδρα δημόσιο υπάλληλο(δίδυμα)


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ254/Α'/21.11.2013),

σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ. 34813/27.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΧ-ΠΨΦ) της υπηρεσίας μας, η κατά τα ως άνω επιπλέον άδεια λόγω γέννησης διδύμων ή πολυδύμων χορηγείται μετά τη χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής (και όχι απαραίτητα συνεχόμενα με αυτή) ή του μειωμένου ωραρίου, παρατεινομένου αναλόγως (κατά έξι (6) μήνες σε περίπτωση γέννησης διδύμων, κατά δώδεκα (12) μήνες σε περίπτωση γέννησης τριδύμων κ.λ.π.) του μεγίστου ορίου ηλικίας των τεσσάρων (4) ετών των τέκνων.
Συνεπώς, κατά την άποψη μας, υπάλληλος με πολύδυμα τέκνα γεννηθέντα πριν τις 21.11.2013 θεμελιώνει, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του v. 4210/2013, δικαίωμα λήψης επιπλέον άδειας ανατροφής, εφόσον τα τέκνα δεν έχουν υπερβεί την ως άνω αναφερόμενη ηλικία και με την προϋπόθεση τήρησης και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4210/2013 καταργείται το εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 53 του Υ.Κ. δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ' αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγος του δεν εργάζεται.
Με την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ. 34813/27.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) της υπηρεσίας μας, διευκρινίζεται στην περίπτωση αυτή ότι με την έναρξη ισχύος του νόμου, ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ' αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου, ανάλογα με την ηλικία του τέκνου του και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ., οι οποίες μεταξύ άλλων ορίζουν και το ανώτατο όριο ηλικίας του τέκνου σε τέσσερα (4) έτη.
Συνεπώς, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, υπάλληλος με τέκνο κάτω των τεσσάρων (4) ετών, που έχει γεννηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4210/2013, ο οποίος θεμελιώνει το δικαίωμα λήψης των οικογενειακών διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. με την έναρξη ισχύος του ν. 4210/2013, δεδομένου ότι η μητέρα του τέκνου δεν εργάστηκε κατά το διάστημα από τη γέννηση του τέκνου και έως των έναρξη ισχύς του ν. 4210/2013, δικαιούται μέρος των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου 53 Υ.Κ., το οποίο εξαρτάται από την ηλικία του τέκνου στις 21.11.2013 και υπολογίζεται με εφαρμογή του τύπου της παρ. 11 της εγκυκλίου με αριθμ. ΔΙΔ ΑΔ/ Φ.51 / 590/ οικ.14346/ 29.05.2008.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Ε. Χριστοφόρου