Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018 13:55
Σπύρος Σακαλής

Δ/ντης ΕΠΑΣ
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής του ΕΚΔΔΑ στην εισαγωγική εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Δ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ;

Η κανονική άδεια των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να εξαντληθεί από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, κάθε έτους.

 


Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει μέχρι τέλος του έτους την άδεια, ακόμη κι αν ο εργαζόμενος δεν τη ζητήσει.
Μεταφορά της άδειας στο επόμενο ή σε άλλο  ημερολογιακό έτος, δεν επιτρέπεται ακόμη και αν υπάρχει συγκατάθεση του εργαζόμενου.
Επίσης είναι άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για εγκατάλειψη από τον εργαζόμενο του δικαιώματος του για λήψη της άδειας. (Α.Ν. 539/45 αρ. 5 παρ.1)

Ο μισθωτός που δεν έλαβε την άδειά του από πταίσμα του εργοδότη δικαιούται, αμέσως μετά  τη λήξη του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έπρεπε να την είχε πάρει, τις αποδοχές της άδειας του, στο διπλάσιο. (άρθρο 5 παρ. 1 Α.Ν. 539/45). Για να δικαιούται όμως τις διπλάσιες αποδοχές ο εργαζόμενος, δεν αρκεί μόνο η μη χορήγηση της άδειας, αλλά θα πρέπει να αποδειχτεί και το πταίσμα του εργοδότη. Ο διπλασιασμός αφορά μόνο τις αποδοχές άδειας και όχι το επίδομα άδειας.


Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια  και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στον εργοδότη, πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 όπως ισχύει

 

πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net