Πέμπτη, 24 Μάιος 2018 11:24

Η πρώτη Κεφαλονίτισσα φεμινίστρια κάνει την εμφάνιση της στην αγορά του Αργοστολιού το 1907 !

Κατάπληξη προκάλεσε στους Αργοστολιώτες όπως μαθαίνουμε από την εφημερίδα Ζιζανιον αρ .φυλλ.436 , η εμφάνιση την 26η Φεβρουαρίου του 1907 μιας γυναίκας οδηγού ιππήλατου αμαξιδίου !


Η γυναίκα που οδηγούσε ενα δίτροχο αμαξάκι προκάλεσε τέτοια έκπληξη στους παρευρισκόμενους που άλλοι έτριβαν τα μάτια τους και άλλοι σταυροκοπιούνταν ..

Ο συντάκτης του άρθρου με το ψευδώνυμο « Παράξενος» τόσο τη θαυμάζει που δεν διστάζει να τη χαρακτηρίσει ηρωίδα για το εξαιρετικό της θάρρος και θεωρεί ότι η γυναίκα αυτή διαφέρει από τις άλλες που ασχολούνται με το νοικοκυριό και τις οικογενειακές υποχρεώσεις !

Πιστεύει ότι την πράξη αυτή θα την μιμηθούν κι άλλες γυναίκες . Επίσης το αξιοπρόσεκτο είναι ,σύμφωνα με το συντάκτη , το γεγονός ότι η γυναίκα αυτή δεν ήταν κάποια αστή που είχε άρα τη δυνατότητα να μορφωθεί ώστε να προχωρήσει προς τα μπροστά αλλά μια χωρική , μια γυναίκα της εργατικής τάξεως και γι αυτό το λόγο μετάνιωσε που δεν την χειροκρότησε !!

Παραθέτω αυτούσιο το άρθρο της εφημερίδας , ένα άρθρο ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για τη στάση της κοινωνίας εκείνης της εποχής απέναντι στις γυναίκες !

« Μόνον όσοι την παρελθούσαν Δευτέρας, 26 Φεβρουαρίου , περί ώραν εννάτην π.μ. παρευρέθησαν εις την αγοράν ή την παραλιακήν οδόν είδαν το φαινομένον.

Μαζί με αυτούς είδα κι εγώ την πρώτην ελληνίδα ηνίοχον !

Εις ένα καροτσάκι δίτροχον , με χέρι ασφαλές διηύθυνε τα ηνία διελθούσα δια της αγοράς και της παραλίας. Άλλοι έτριβαν τα μάτια , άλλοι εσταυροκοπιούντο . Εθαύμαζα κι εγώ .

Και δεν ανήκεν εις το καρναβάλι το θέαμα. Και δεν εφαίνετο στοιχήματος προϊόν το αποτολμηθέν, ούτε επιδείξεως σημαντικόν. Η ηνίοχος ήτο μια γυναικούλα αδύνατος την κράσιν , μελαγχολική την όψιν , κατάμαυρην την ενδυμασίαν, μη δίδουσα καμμίαν προσοχήν εις την κατάπληξιν του σεβαστού κοινού .

Εγώ το θρίαμβον διέκρινα εις τους ρώθωνας και την χαίτην του σύροντας ίππου μάλλον ή εις την στάσιν της ηρωίδος η οποία αφελής , άνευ επιδείξεως και ως να έπραττε το συνηθέστερον πράγμα του κόσμου ώδευε προς τα εμπρός .

Προς τα εμπρός !

Αυτό είναι ! Το παράδειγμα δίδεται . Η γυναικούλα αυτή είμαι βέβαιος ότι δεν πλένει σκαλτσούνι προς 10 λεπτά την ημέραν, ότι δεν κακολογεί την γείτονα , ότι δεν προωρίσθη υπό της θείας προνοίας δια να πλύνη μόνον σπάργανα και να διαπληκτίζεται με τον οικοκύρη της. Έχει τάσεις διαφορετικάς, φαίνεται δε ωπλισμένη με θάρρος εξαιρετικόν , οποίον χρειάζεται δια τας ανωμάλους εμφανίσεις και τα πρωτότυπα διαβήματα.

Έχει αποστολήν όχι αδιάφορον. Το παράδειγμα το διδόμενον με τόσον θάρρος αλλά και με τόσην φυσικότητα, το όποιον κτυπά μιαν προκατάληψιν και ανοίγει ένα νέον δρόμον είναι βέβαιον ότι θα έχη μιμητάς, και εγώ βλέπω από τούδε πολλά αμαξάκια με ηνιόχους γυναίκας να προχωρούν εμπρός ..

Ελησμόνουν να προσθέσω ότι το αμαξάκι ήτο εξοχικόν . Η ηνίοχος, συνεπώς...εξοχική .

Η γυνή η ποδηλατούσα, η ραβδοφορούσα, η μη απουσιάζουσα από την διδασκαλίαν της οπερέττας δεν έχει ανάγκην παροτρύνσεως προς τα πρόσω ...

Εγώ την χωρικήν επρόσεξα , την εργάτιδα εκαμάρωσα και είμαι μετανοημένος τώρα όπου γράφω ότι δεν την εχειροκρότησα !»
Παράξενος

Στ.Καλλιβωκά